HALOSPOT ALU 48 (GY4 узконаправлен 12V,24V)

31 32